MUNJ  RUKHWAT PACKAGE 2

PRODUCTC CODE : PK0003B

AVAILABLE ON RENT :

 

1. Gurukul.

2. Thermocole Kalash.

3. Thermocole Cutouts : 1 Rishi & 3 Batus.

4. Munj Vidhi Calendar.

5. Kuryat batormangalam Banner.

6. Puneri Pagadi for Batu.

 

Rent for above Package : Rs.3500/=

Deposit : Rs.4500/= to be paid in advance.

 

On receiving back the articles intact, Rs.3500/= will be deducted towards rent and Rs.1000/= will be refunded .

If any articles are damaged or not returned, their costs will be deducted from the deposit.

 

Items will be delivered to and collected from the function’s hall.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

मुंजीसाठी खालील वस्तु भाड्याने मिळतील :

 

१. गुरुकुल.

२. थर्माकोलचा कलश.

३. थर्माकोलचे कटआऊट : १ ऋषी व ३ बटु.

४. मुंज विधी कैलेंडर.

५. कुर्यात बटोर्मन्गलम.चा बैनर.

६. बटुसाठी पुणेरी पगडी.

 

वरील वस्तूंचे भाडे : रु.३५००/=

अनामत म्हणून रु.४५००/= आगाऊ भरावे लागतील,

वरील सर्व वस्तु सुस्थितीत परत मिळाल्यानंतर भाड्यापोटी रु.३५००/= वळते करून रु.१०००/= परत करण्यांत येतील.

वस्तु सुस्थितीत न मिळाल्यास व / वा परत न मिळाल्यास त्यांची किंमत अनामत रकमेतून कापून घेण्यांत येईल.

 

वरील वस्तु मुंजीच्या कार्यालयांत पोहोचविण्यांत येतील व तेथूनच परत नेण्यात येतील.

 

मुंजीच्या कार्यालयात येऊन गुरुकुलाची जोडणीमोडणी करण्याची व्यवस्थाही आम्ही करु शकतो.

 

त्यासाठी रु.२०००/= अतिरिक्त आकार द्यावा लागेल. त्यामध्ये गुरुकुलाचे सुशोभीकरण व वरील वस्तुंची मांडणी समाविष्ट असेल.

Manufacturer

Shopping Cart

 x 

Cart empty

Search in Shop

Featured Products

Product Category

Currencies Selector